ตรวจสอบระบบอุตุนิยมวิทยาอุทก | ระบบ iGIS | ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลโขง ชี มูล | สถานีฝนอัตโนมัติ | สถานีตรวจวัดอากาศกรมชลฯ | โทรมาตรขนาดเล็กน้ำท่ากรมชลฯ | สถานีอุตุฯข้อมูลย้อนหลัง | ฝนรายวันสะสม
สถานะการณ์น้ำ รายจังหวัด
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดเลย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม
ผังน้ำเพื่อการบริหารจัดการ

ผังลุ่มน้ำโขง ชี มูล
ผังแม่น้ำเลย

โทรมาตรกรมทรัพยากรณ์น้ำ

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ
K01 - แม่น้ำเลย
K02 - อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
สถานีอุทกปกติ
K03 - ห้วยน้ำสวย
K04 - แม่น้ำสงคราม ตอนบน
K05 - ลำน้ำอูน
K06 - ลำน้ำก่ำ
K07 - แม่น้ำโขง-ห้วยโสม
K08 - ปากอูน
012001 - หนองคาย
013101 - นครพนม

โทรมาตร กฟผ.
TU03 - ลำน้ำพระเนียง
โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่
วิกฤตน้ำ 19 พื้นที่ : กรมทรัพยากรน้ำ
 1. ห้วยน้ำโสม
 2. ห้วยน้ำโมง
 3. ห้วยน้ำสวย
 4. ห้วยหลวง
 5. ลำพะเนียง
 6. เหนือเขื่อนอุบลรัตน์
 7. น้ำเชิญ – น้ำพรม
 8. ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ฝั่งซ้าย
 9. ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ฝั่งขวา
 10. ลำปาวตอนบน
 11. ห้วยสายบาตร
 12. ลำปาวฝั่งขวา
 13. ลำปาวฝั่งซ้าย
 14. น้ำสงครามตอนบน
 15. น้ำสงครามตอนกลาง
 16. น้ำสงครามตอนล่าง
 17. น้ำยาม
 18. น้ำอูน
 19. ริมแม่น้ำโขง
แบบจำลองสถานการน้ำ
เขื่อนน้ำพุง จ.สกลนคร
เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร
เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี
แผนที่
แปลงค่าพิกัดภูมิศาตร์
แผนที่สถานีสำรวจอุทกวิทยา
เรดาร์ตรวจอากาศ กรมอุตุฯ
Hits Stats
Visitor Counter Since 08/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

View Reg7 Map In big size+สภาพอากาศ

สัญลักษณ์ ที่ใช้

สถานี ANN โครงข่ายประสาทเทียมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบ

 

เหตุการณ์เฝ้าระวังและเตือนภัย(ทั่วประเทศ)
สถานะเฝ้าระวังอุทกภัย
- ไม่มี
สถานะเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
- ไม่มี
ภัยแล้ง
- ไม่มี
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ/เขื่อน
ระดับน้ำรายชั่วโมง กรมทรัพยากรณ์น้ำ
รายงานสภาพอากาศ กรมอุตุนิยาวิทยา
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
140 ม.4 ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
PWA mail : 552205@pwa.co.th โทร 0-4232-3007 ต่อ 53

[สำหรับผู้ดูแลระบบ Admin | Download คู่มือ ]