หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

สำหรับพนักงาน ความตัดกันของสี

ประวัติการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

การจัดตั้งการประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจ

   การจัดหาน้ำสะอาดในรูปแบบของน้ำประปาสำหรับประชาชนใช้อุปโภคบริโภค แต่เดิมมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน 2 หน่วยงาน คือ – กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการดำเนินการ ก่อสร้างระบบประปา และดูแลระบบการผลิตจำหน่ายน้ำประปาในเขตเมืองหรือใน ชุมนุมชน ที่มีจำนวนประชากรตั้งแต่ 5,000 คนขึ้นไป ซึ่งมีการประปาในความดูแลรับผิดชอบ ก่อนมีการจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ จำนวน 185 การประปา - กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ดำเนินการ และรับผิดชอบการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หรือการประปาขนาดเล็ก ในชุมชนที่มีจำนวนประชากรไม่เกิน 5,000 คน โดยร่วมกับท้องถิ่นและเมื่อก่อสร้างระบบประปาแล้วเสร็จ ก็มอบให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งได้แก่สุขาภิบาล หรือ หมู่บ้านเป็นผู้บำรุงรักษาดูแลต่อไป ซึ่งมีอยู่จำนวน 550 แห่ง ก่อนที่จะมีการจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ ต่อมาความต้องการน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภค ขยายตัวเพิ่มความต้องการมากขึ้น การผลิต จำหน่ายของกองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการมีข้อจำกัดในด้านระเบียบราชการ ทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว และไม่อาจดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นหน่วยงานธุรกิจทั่วไป ในสมัยรัฐบาล พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้มอบให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาวิธีการจัดรูปแบบการบริหารประปาในส่วนภูมิภาค ให้มีความคล่องตัวใน การให้บริการคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีมติเมื่อ วันที่ 9 พ.ค. 2521 ให้มีการปรับรูปแบบการดำเนินกิจการประปาของกองประปาส่วนภูมิภาคกรมโยธาธิการ ให้เป็นรูปแบบการบริหารแบบรัฐวิสาหกิจตามข้อเสนอของสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยจัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งการประปาส่วนภูมิภาคขึ้น มีนายจำรูญ ปิยัมปุตระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นประธานดำเนินการจัดตั้งและตราเป็น พรบ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2522 และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป โดยโอนกิจการประปาตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างของกองประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ และกองประปาชนบท กรมอนามัย มาเป็นลูกจ้างและพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค

   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 140 หมู่ 4 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี มีพื้นที่รับผิดชอบในการให้บริการ ผู้ใช้น้ำประปา ครอบคลุมในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และจังหวัดนครพนม


ทำเนียบผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ดำรงตำแหน่ง
1 นายธีระ คุณะวิภากร 2522 - 2525
2 นายจารณ คีรีทวีป 2525 - 2526
3 นายมานิตย์ ผดุงถิ่น รก. 2526 - 2528
4 นายชัชพงศ์ จูเจริญ 2528 -2529
5 นายวิทยา เลาวเลิศ 2529 - 2540
6 นายปรีชา อุกะโชค 2540 - 2543
7 นายฤทธิรงค์ จัยสิน 2543 - 2547
8 นายวุฒิชัย จิตรงาม 2547 - 2550
9 นายนคร ลอยกุลนันท์ 2550 - 2557
10 นายทวีวัฒน์ นิ่มวรพันธุ์ 2557 - 2560
11 นางสาวทัศนีย์ แซ่เตีย 2560 - 2561
12 นายประกอบ พิทยาภรณ์ 2561 - 2563
13 นายมงคล วัลยะเสวี 2563 - 13 พ.ค.2564
14 นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง 14 พ.ค.2564 - ปัจจุบัน

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

140 ม. 4 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
เบอร์โทร: 042 323 005, 042 244 260-2
โทรสาร: 042 244 260
email: 55220@pwa.co.th
สายด่วน กปภ. 1662
ลูกค้าสัมพันธ์ : pr@pwa.co.th

เลื่อนขึ้นข้างบน